صندوق بازنشستگی کشوری،

صندوق بازنشستگی کشوری،

کشمکش سهامداری در بیمه ملت / از تعلل در معرفی داوطلبین هیات مدیره تا آگهی بدون تشریفات!

نمن الحسنی گفت: شرکت بیمه ملت  در شهریور ماه 1400 باید اگهی می داد و از داوطلبین عضویت در هیات مدیره دعوت بعمل می آورد تا مدارک خود را ارایه داده و  مراحل احراز صلاحیت توسط بیمه مرکزی انجام شده  و قبل از اینکه دوره دو ساله در اخر اسفندماه…