ضرورت رقابتی کردن

ضرورت رقابتی کردن

نظارت و رقابتی شدن بازار مهمترین نیاز صنعت بیمه

صنعت بیمه ایران در چند سال اخیر رشد کمی اما نا متعا دلی داشته است. بطوری که در رشد حق بیمه‌های تولیدی سرآمد کشورهای جهان بوده است.ولی از سویی از کمبودها و نارسایی‌ها رنج می‌برد به گفته کارشناسان بیمه نیازمند یک تغییر و تحول بنیادین است تا…