طرح‌های عملیاتی بانک سینا

طرح‌های عملیاتی بانک سینا

هوشمندسازی طرح‌های عملیاتی بانک سینا در دستور کار قرار گرفته است

مدیریت صحیح و هوشمندسازی طرح‌های عملیاتی در حوزه فناوری، منجر به ایجاد هم‌افزایی و تحولی بزرگ در توسعه خطوط کسب‌وکار بانک سینا می‌شود که این هوشمندسازی هم‌اکنون در دستور کار قرار گرفته است.