طرح بازنشستگی

طرح بازنشستگی

تامین معیشت بازنشستگان نیازمند ایجاد صندوق های جدید است

دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران گفت: مردم و بازنشستگان عزیز شایسته هستند پس از فراغت از کار و فعالیت بجای دریافت مستمری از یک صندوق، از چند صندوق در یافتی داشته باشند. طرح بازنشستگی گروهی فعالیت خوبی است که در این چند وقت اخیر از سوی…