طرح های نوین بیمه ای

طرح های نوین بیمه ای

بازاریابان بیمه ای اطلاعات کافی از محصولات بیمه ای ندارند/ ضریب نفوذ بیمه در کشور ما ۷/۱ درصد است

درحال حاضر ضریب نفوذ بیمه مطابق آمار رسمی در کشور ما ۷/۱ درصد بوده درحالی که این ضریب در سایر کشورها به ۵/۷ می رسد و این خود بیانگر عمق فاجعه در این بخش است / متأسفانه جایگاه بیمه در کشور مابسیار نازل بوده و بایستی به جایگاه شایسته تری…