ظرفیت نگهداری

ظرفیت نگهداری

رشد ۴۲.۵ درصدی ظرفیت نگهداری بیمه معلم

بر اساس جدیدترین گزارش بیمه مرکزی، ظرفیت نگهداری ریسک شرکت بیمه معلم افزایش یافت. ظرفیت نگهداری ریسک شرکت بیمه معلم از 416 میلیارد تومان به 593 میلیارد تومان افزایش داشت که نشان دهنده رشد 42.5 درصدی است.