عشایر سال 1390 ایران

عشایر سال 1390 ایران

بررسی آماری وضع ده سال صنعت خودرو در ایران

با نگاهی سطحی به آنچه تا کنون گفته شد و جداول مربوطه به سادگی می توان دریافت، مشکلات مربوط به سن بالا، فرسوده بودن، رعایت نشدن استانداردهای روز ایمنی و مصرف سوخت و آلاینده ها و گران بودن خودرو در ایران در کنار بی توجهی به توسعه حمل و…