علم تغذیه

علم تغذیه

تشییع پیکر استاد کیمیاگر چهره نام آشنای علم تغذیه

وی جوایز و افتخارات بهترین مقاله دومین کنگره اندوکرینولوژی اروپا یوگسلاوی(۱۹۹۰)،استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(۱۳۷۳)، عضو هیئت علمی نمونه کشور جشنواره رازی(۱۳۷۴)، رتبه دوم تحقیقات کاربردی جشنواره خوارزمی(۱۳۷۶) راکسب کرده است .