عملکرد بیمه در 1400

عملکرد بیمه در 1400

همنشینی با زیان ماحصل عملکرد شرکتهای بیمه در 1400 / کدام شرکتهای بیمه در پرتگاه ورشکستگی قرار دارند؟

در گزارش پیشین به عملکرد تفکیکی شرکت‌های بیمه بزرگ در نه ماهه نخست سال 1400 پرداخته شد. در این گزارش به بررسی عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی کوچک (با مانده دارایی کمتر از 50 هزار میلیارد ریال) در نه ماهه نخست سال 1400 و تغییرات آنها نسبت به نه…