عملکرد شرکتهای بیمه

عملکرد شرکتهای بیمه

جوابیه بیمه آرمان در خصوص مقایسه عملکرد نه ماه شرکت در 1400 در مقایسه با 99

نشریه بیمه داری نوین در گزارشی با عنوان همنشینی با زیان ماحصل عملکرد شرکتهای بیمه در  1400  به بررسی عملکرد شرکتهای بیمه در نه ماهه 1400 در مقایسه نه ماه 99 پرداخت که در ریسک نیوز نیز در لینک فوق منتشر شد.در این گزارش عملکرد مقایسه ای بیمه…