عوارض صنعت بیمه به صداو سیما،

عوارض صنعت بیمه به صداو سیما،

کف گیر ته دیگ و بازی با جان مردم / دست کوتاه بیمه ها و صف طویل عوارض بگیران

در سال 1400 شرکتهای بیمه 400 میلیارد تومان به خزانه جهت تخصیص به نهادهای مربوطه پرداخت کردند و در صورتهای مالی انها نیز درج شده اما سه نهاد راهداری ، نیروی انتظامی  و اورژانس مدعی هستند این رقم بدانها  اختصاص نیافته است!/شاید با تغییر رئیس…