عوارض پرداختی صنعت بیمه،

عوارض پرداختی صنعت بیمه،

چالش های نگارش قوانین و مقررات در صنعت بیمه!

چند سالی است که برخی مصوبات شورای عالی بیمه توسط دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور نقض می شود.حتی در برخی موارد شاهد اصلاح آیین نامه ها بواسطه گزارشات سازمان های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور هستیم.در چند مورد نیز مصوبات هیأت…

کف گیر ته دیگ و بازی با جان مردم / دست کوتاه بیمه ها و صف طویل عوارض بگیران

در سال 1400 شرکتهای بیمه 400 میلیارد تومان به خزانه جهت تخصیص به نهادهای مربوطه پرداخت کردند و در صورتهای مالی انها نیز درج شده اما سه نهاد راهداری ، نیروی انتظامی  و اورژانس مدعی هستند این رقم بدانها  اختصاص نیافته است!/شاید با تغییر رئیس…