محمدرضا آقاجانی

محمدرضا آقاجانی

بیمه سامان، به دنبال کسب نیمی از سهم بازار بیمه تجهیزات الکترونیک

مدیر بیمه های مهندسی و رشته های خاص شرکت بیمه سامان از صدور بیش از 400 هزار فقره بیمه نامه تجهیزات الکترونیک توسط این شرکت خبر داد و گفت: با برنامه ریزی ها انجام شده و بهبود زیرساخت ها، به دنبال کسب نیمی از سهم بازار این بیمه نامه هستیم.

نگاه فنی بیمه سامان با مدل تحلیل بازار

به گزارش ریسک نیوز، محمدرضا آقاجانی، مدیر بیمه های مهندسی و رشته های خاص بیمه سامان در غرفه بیمه داری نوین گفت: ما در بیمه سامان سعی کردیم با استفاده از نگاه فنی بیمه سامان ترکیبی از کنشگران را در کنارهم قرار دهیم،ما سعی کردیم در مدل کسب و…

فرصت ها و چالش های بیمه گری در دنیای صفر و یک

منیر ابراهیمی زاده؛ محمدرضا آقاجانی، مدیر بیمه های مهندسی و رشته های خاص بیمه سامان در غرفه بیمه داری نوین گفت: ما در بیمه سامان سعی کردیم با استفاده از نگاه فنی بیمه سامان ترکیبی از کنشگران را در کنارهم قرار دهیم ،ما سعی کردیم در مدل کسب و…