مدیران بیمه

مدیران بیمه

توصیه رئیس کل بیمه مرکزی به بیمه گزاران حقوقی در قراردادهای گروهی/ مدیران بیمه ای باید جوابگوی…

سازمان‌هایی که با حداقل قیمت با شرکت‌های بیمه قرارداد گروهی می‌بندند مطمئن باشند که شرکت‌های بیمه نمی‌توانند هنگام پرداخت هزینه‌ها خدمات خوبی ارائه کنند و این سبب نارضایتی افراد و کارمندان آن شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌شود./علاقه‌مندیم شرکت‌های…