نمایندگان بورس

نمایندگان بورس

مجامع شرکت های بیمه چگونه برگزار شد؟/اصلاح اساسنامه شرکتهای بیمه(قسمت اول)

استاد هاشمی:نكتة مهمی كه امسال به صورت پررنگ به آن پرداختیم؛ حاكميت شركتي بود؛ در واقع حاكميت شركتي در شرکت‌هایی که با نقص مواجه بود پررنگ جلوه دادیم./ حق وردیلو: بيمه مركزي در مجامع امسال تا جایی که می‌تواند از شناسايي سودهايي كه باكيفيت…