جزئیاتی از ضوابط کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی بیمه /چگونه نمره مثبت یا منفی می گیرید؟

هیات عامل بیمه مرکزی در ششم تیرماه سال جاری ضوابط تشکیل و فعالیت کمیته ارزیابی عملکرد متصدیان و افراد پیشنهادی جهت تصدی مشاغل کلیدی صنعت بیمه را  در هفت ماده تصویب کرد.

به گزارش ریسک نیوز هیات عامل بیمه مرکزی در ششم تیرماه سال جاری ضوابط تشکیل و فعالیت کمیته ارزیابی عملکرد متصدیان و افراد پیشنهادی جهت تصدی مشاغل کلیدی صنعت بیمه را  در هفت ماده تصویب کرد.

در این دستورالعمل منظور از متصدیان و افراد پیشنهادی جهت تصدی مشاغل کلیدی، کارکنان موسسات بیمه و هر شخص حقیقی یا کارکنان شخصی حقوقی که دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی یا موسسات بیمه از جمله کارگزاران رسمی بیمه ، ارزیابان خسارت ، اکچوئران و … می باشد.

در این دستورالعمل به اقدامات مثبت کارکنان اشاره شده که منظور تقلیل آثار قصور یا تخلف و همکاری موثر با بیمه مرکزی در راستای اجرای قوانین است و منظور از تخلفات هر گونه فعل یا ترک فعل که منجر به نقض قوانین و مقررات بیمه ای گردد، می باشد.

بر اساس ماده 2 این دستورالعمل به منظور رسیدگی به تخلفات گزارش شده از عملکرد متصدیان و افراد پیشنهادی جهت تصدی مشاغل کلیدی صنعت بیمه کمیته ای متشکل از افراد زیر تشکیل می شود:

قائم مقام رئیس کل (رئیس کمیته)

معاون نظارت

مدیر کل نظارت بر شرکتهای بیمه

مدیر کل دفتر حقوقی

مدیر کل دفتر مرکزی حراست

یک نفر صاحب نظر امور حقوقی به انتخاب هیات رئیسه سندیکای بیمه گران

یک نفر صاحب نظر امور بیمه ای به انتخاب هیات رئیسه سندیکای بیمه گران

همچنین تبصره 2 این ماده نیز تصریح می دارد از فردی که پرونده وی در کمیته مطرح است برای حضور در جلسه و ارائه توضیحات دعوت می شود.

ماده3 این دستورالعمل اذعان می دارد،معاونت ها و ادارات کل و مراکز حوزه ریاست کل ضمن بررسی عملکرد متصدیان و افراد پیشنهادی جهت تصدی مشاغل کلیدی صنعت بیمه و شناسائی مصادیق تخلف آنها از ثوانین و مقررات مصوب شورای عالی بیمه ،گزارش های درخواست تذکر و یا اخطار خود را مستند به قوانین و مقررات و پس از اخذ دفاعیات افراد مذکور همراه با پیشنهاد مشخص برای طرح در کمیته به رئیس کمیته ارسال می کنند.

در ماده 4 این دستور العمل تصریح شده است، کمیته بر اساس گزارش دریافتی متناسب با نوع ، سابقه، تکرار و تعدد تخلف متصدیان با اقدامات مثبت آنها تذکر و اخطارها و یا تشویق هائی را تعیین می کند.

در جدول نمرات منفی،  تذکر نوع اول تا 5 نمره منفی ، تذکر نوع دوم بین 6 تا 10 نمره منفی، اخطار نوع اول بین 11 تا 20 نمره منفی و اخطار نوع دوم بین 21 تا 30 نمره منفی لحاظ شده است.

در جدول نمرات مثبت ، تشویق نوع اول تا 15 نمره مثبت و تشویق نوع دوم بین 16 تا 30 نمره مثبت در نظر گرفته شده است.

ماده 6 دستورالعمل مذکور اذعان می دارد، در صورتیکه جمع جبری نمرات افراد پیشنهادی جهت تصدی مشاغل کلیدی  به عدد منفی20 و بیشتر و مدیران غیر ارشد کلیدی به عدد منفی 25 و بیشتر برسد معاون نظارت ، صلاحیت حرفه ای انها را تایید نخواهد کرد.

همچنین ماده ششم تاکید می کند، در صورتیکه جمع جبری نمرات کارکنان کلیدی به عدد منفی 30 برسد معاونت نظارت موضوع لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای آنها را به هیات عامل پیشنهاد می دهد.

ماده 7 این دستورالعمل می گوید، در صورتیکه مجموع نمرات مثبت و منفی کل مدیران ارشد موسسه بیمه به منفی 150 و یا کل کارکنان کلیدی موسسه بیبمه به منفی 300 برسد موضوع تعلیق فعالیت آن موسسه در یک یا چند رشته با ذکر مدت تعلیق و شروط رفع آن در هیات عامل مطرح و در صورت لزوم به شورای عالی بیمه پشنهاد می گردد.

این ماده تبصره ای هم دارد که اذعان می دارد ، در صورت خروج فرد از شرکت بیمه و ورود به شرکت بیمه دیگر کل نمرات منفی فرد از شرکت مبدا کسر و 50 درصد مجموع نمرات وی مثبت یا منفی به به جمع نمرات شرکت جدید اضافه می گردد

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

6  ×  1  =