سه محور اساسی تغییر آیین نامه توانگری مالی / نظام محاسبه سرمایه موجود بازنگری می شود

عباسیان فر مدير كل دفتر برنامه ريزي و امور فنی بیمه مرکزی مهمترین تغییرات بازنگری آیین نامه توانگری مالی را در سه محور تشریح کرد.

به گزارش ریسک نیوز عباسیان فر مدير كل دفتر برنامه ريزي و امور فنی بیمه مرکزی در پاسخ به ریسک نیوز در خصوص مهمترین تغییرات بازنگری آیین نامه توانگری مالی گفت:بیش از یک دهه از تنظیم آیین نامه توانگری مالی گذشته و در این مدت هم مدل های محاسباتی دچار تحول شده به طوریکه بخشی از ریسک هائی و دسته بندی انها بازنگری شده است.

عباسیان فر افزود:طبق مطالعه ای که بیمه مرکزی به پژوهشکده سفارش داده است تغییرات بر سه موضوع است ابتدا دسته بندی ریسکهائی که در آیین نامه توانگری است زیرا برخی ریسک ها در آیین نامه مغفول مانده است در این راستا برای آنها سرمایه الزامی تعریف می شود .

وی افزود: موضوع دوم شیوه محاسبه ریسک نماهاست و ریسک فاکتورهائی که در رشته های مختلف دارای ضریبی است که سرمایه الزامی ذیل ان استخراج می شود در رشته های مختلف بخصوص رشته هائی که در سالهای پیش ضرائب خسارت شان متفاوت بوده است ضرایب ریسک نیز تغییر کرده است در این راستا یکی از مهمترین تغییرات دیگر محاسبه مجدد ضرائب ریسکهای چهارگانه است.

به گفته وی موضوع سومی که همیشه محل بحث و انتقاد بوده است سرمایه موجود است که نحوه محاسبه آن دارای نواقصی است به طور مثال گفته می شود سرمایه موجود تفاضل دارائی ها و اضافه تجدید ارزیابی دارائی های ثابت است که این شیوه محاسبه محل اشکال است و سوال است که چرا فقط باید دارائی های ثابت تجدید ارزیابی شود و در سایر بدهی ها چرا این اتفاق نمی افتد.

عباسیانفر ادامه داد: در این راستا نظام محاسبه سرمایه موجود بازنگری می شود.

 

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟