آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

اجرای بیمه زنان خانه دار در سه مرحله

از آنجای که با دختران تحصیل کرده زیادی در جامعه مواجه هستیم که نیاز به اشتغال دارند، بر طبق این مصوبه کارگروه اشتغال تشکیل می شود که بایستی باید در دو هفته به بررسی اشتغال عام و یک هفته اشتغال زنان بپردازد.