الحاقی بیمه شخص ثالث خودرو

الحاقی بیمه شخص ثالث خودرو

کارنامه شرکتهای بیمه در ثالث، سرنشین و بدنه / سودآوری تجمیعی ممکن است؟/نمودار

بررسی اطلاعات مربوط به حق بیمه صادره شرکت‌های بیمه در سال‌های گذشته می‌توان معیار قضاوتی برای توفیق یا عدم توفیق مدیران شرکت‌های بیمه‌ای در حوزه بیمه‌های خودرویی باشد. (هر چند که بهتر است خسارات مربوط به هر یک از رشته‌ها نیز در محاسبات مورد…