شمال تهران

شمال تهران

گازگرفتگی ۶ زن در تهران

۶ زن که ساکن دو واحد بودند دچار حالت تهوع و سرگیجه شدند به همین خاطر از خانه خارج شده و دچار گاز گرفتگی خفیف شده بودند.