صدور بیمه توسعه

صدور بیمه توسعه

مجوز صدور بیمه نامه شخص ثالث بیمه توسعه لغو شد

شورای عالی بیمه به دلیل وجود مطالبات معوق بیمه گذاران و دستگاه های ذی ربط، مجوز صدور بیمه شخص ثالث بیمه توسعه را به جز در مورد صدور الحاقیه بیمه نامه های صادره لغو کرد و خواستار ترمیم ساختار مالی این شرکت شد.