علی نائینی بنیادی

علی نائینی بنیادی

از مرکز ارزیابی سرمایه انسانی وزارت اقتصاد تا بیمه مرکزی /ایا نظام شایسته سالاری در انتصاب مدیران…

بنیادی به عنوان مشاور ودستیار خاندوزی در امور سرمایه انسانی وزارت اقتصاد بوده که حالا با حکم رئیس کل بیمه مرکزی قرار است در سمت معاونت طرح و توسعه نقش ایفاء کند.با توجه به اینکه  بنیادی در مرکز ارزیابی انسانی وزارت اقتصاد به عنوان دستیار…