مقایسه عملکرد بیمه گران در سه سال متوالی98/99/1400

نسبت خسارت صنعت بیمه در سال 1400 رقمی معادل 56.4 درصد بوده این در حالی است که این رقم در سال‌های 1399 حدود 53.4 و در سال 1398 حدود 56.3 بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که صنعت بیمه نتوانسته عملکرد مطلوب خود در سال 1399 به لحاظ نسبت خسارت را در سال 1400 نیز تکرار کند./ رشته درمان با نسبت خسارت حدود 105 درصدی تنها رشته بیمه‌‌ای زیان‌ده بوده و ضعیف‌ترین عملکرد را در بین تمامی رشته در سال 1400 داشته است. تداوم این موضوع در سال‌های اخیر نشان از وجود یک چالش و معضل بنیادین در حوزه بیمه‌گری و سلامت دارد.

به گزارش زیسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین همه ساله در ماه‌های ابتدایی سال و قبل از انتشار صورت‌های مالی صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه و سالنامه آماری، بیمه مرکزی با اتکا به خود اظهاری شرکت‌های بیمه در سامانة سنهاب، اقدام به انتشار آمار اولیه از عملکرد کل صنعت بیمه در سال قبل می‌کند. هر چند این اطلاعات کلی بوده و ممکن است با آمار نهایی تفاوت‌هایی داشته باشد؛ اما می‌تواند در غیاب اطلاعات واقعی، نمایی کلی از عملکرد صنعت بیمه در اختیار قرار دهد. در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری نیز همچون سال قبل، بیمه مرکزی با انتشار آمار اولیه صنعت بیمه، از کارنامه کلی صنعت برای سال 1400 برای عموم رونمایی کرد.

بر اساس گزارش منتشرشده، حق بیمه صادر شده در کل صنعت بیمه در سال 1400 رقمی حدود 1150 میلیارد ریال (71.3 میلیون فقره) بوده که این عدد نسبت به سال قبل از آن با رشد حدود 41 درصدی همراه شده است. خسارت پراخت شده در این سال نیز رقمی معادل 650 میلیارد ریال بوده (52.5 میلیون فقره) که نسبت به آمار سال 1399 با رشد حدود 48 درصدی همراه شده است.

هر چند نسبت خسارت (حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي برحسب درصد) نمی‌تواند به دقت ضریب خسارت ارزیابی مطلوبی از عملکرد صنعت بیمه در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی آن را نشان بدهد؛ اما به دلیل عدم دسترسی به آمار ذخایر حق بیمه و خسارات معوق تا زمان بسته شدن صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه و بنابراین عدم امکان محاسبه ضریب خسارت (حاصل تقسیم خسارت واقع‌شده به حق بیمه عایدشده ضربدر 100)، از شاخص نسبت خسارت استفاده می‌شود. بر اساس این سنجه نسبت خسارت صنعت بیمه در سال 1400 رقمی معادل 56.4 درصد بوده این در حالی است که این رقم در سال‌های 1399 حدود 53.4 و در سال 1398 حدود 56.3 بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که صنعت بیمه نتوانسته عملکرد مطلوب خود در سال 1399 به لحاظ نسبت خسارت را در سال 1400 نیز تکرار کند.

 

بر اساس گزارش منتشرشده، حدود 69.1 درصد از حق بیمه صادر شده از کل صنعت بیمه در سال 1400 مربوط به بخش غیر دولتی بوده، این در حالی است که این نسبت به سال 1399 حدود 68.5 درصد بوده است. این موضوع نشان از پررنگ‌تر شدن فعالیت بخش غیر دولتی و پیشرفت هر چه بیشتر صنعت بیمه به سمت بخش خصوصی است. در بخش خسارت پرداختی نیز سهم بخش غیر دولتی حدود 69.7 درصد بوده که نسبت به رقم 66.8 درصدی گزارش شده در آمار اولیه سال 1399 رشد به نسبت قابل توجه را نشان می‌دهد.

بر اساس آمار ارائه‌شده، در سال 1400 رشته ثالث و مازاد با کسب با حدود 34.8 درصد بیشترین وزن از لحاظ بیمه صادره داشته است. سهم این رشته از کل حق بیمه در سال‌های 1399 و 1398 به ترتیب 33.5 و 34.5 درصد بوده است. مقایسه اعداد نشان می‌دهد که وزن این شرکت در سال 1400 نسبت به سال‌های قبل با تغییر چندانی همراه نشده است.

رشته درمان نیز با اختصاص 18.3 درصد رده دوم را در اختیار داشته است. وزن این رشته در سال‌های قبل به ترتیب 19.2 درصد و 22.9 درصد بوده که این موضوع نشان از روند کاهش وزن این رشته در طی زمان دارد.

رتبه سوم نیز در سبد حق بیمه در کل صنعت از آن رشته زندگی با حدود 16 درصد است. این در حالی است که وزن این رشته در سبد حق بیمه ای سال 1399 حدود 15.5 درصد و در سبد حق بیمه سال 1398 حدود 14.7 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد تلاش‌های بیمه‌گران برای ترویج بیمه عمر در بین بیمه‌گذاران تا حدی اثرگذار بوده است.

هر چند نرخ رشد رقم کلی حق بیمه برای کل صنعت، رقمی حدود 41 درصد بوده اما این نرخ رشد برای هر یک از رشته‌ها متفاوت بوده است. بر اساس گزارش منتشرشده رشته باربری با نرخ رشد حدود 69 درصدی بیشترین آهنگ رشد را در بین رشته‌های بیمه‌ای داشته باشد. دو رشته حوادث و حوادث راننده نیز به ترتیب با 61 درصد و 55 درصد در رده‌های بعدی جای دارند. نکتة جالب در این زمینه، کاهش حدود 3 درصدی حق بیمه صادره در رشته بیمه پول است که نشان می‌دهد این رشته نتوانسته با اقبال بیمه‌گذاران روبه‌رو شود. رشته‌های بدنه اتومبیل، درمان، هواپیما، مهندسی، اعتبار و نفت و انرژی نیز نرخ رشدی کمتر از میانگین کل صنعت داشته‌اند.

حدود 70 درصد از رقم 650 میلیارد ریال خسارت پرداختی در کل صنعت، به دو رشته شخص ثالث و مازاد و درمان اختصاص دارد. در این میان رشته شخص ثالث و مازاد با حدود 36 درصد و درمان با حدود 34 درصد رده‌های اول و دوم را در اختیار دارند. رشته بیمه عمر نیز با حدود 9 درصد در ردة سوم جای دارد.

هر چند نرخ رشد رقم کلی خسارت پرداختی برای کل صنعت، رقمی حدود 48 درصد بوده اما این نرخ رشد برای هر یک از رشته‌ها متفاوت بوده است. در بین رشته‌های بیمه‌ای، رشته اعتبار با حدود 76 درصدی، پول 64 درصد، نفت و انرژی 50 درصد، مهندسی 33 درصد، باربری 31 درصد بیشترین کاهش پرداخت حق بیمه را در سال 1400 داشته‌اند. در سوی مقابل، رشته کشتی، درمان، بدنه اتومبیل و مسئولیت نرخ رشد بالاتری نسبت به میانگین نرخ رشد خسارت پرداختی در کل صنعت بیمه داشته‌اند.

اما آنچه در نهایت می‌تواند معیاری برای عملکرد یک رشته بیمه‌ای در یک سال در نظر گرفته شود نسبت خسارت پرداختی برای آن رشته است. بر اساس اطلاعات منشترشده رشته درمان با نسبت خسارت حدود 105 درصدی تنها رشته بیمه‌‌ای زیان‌ده بوده و ضعیف‌ترین عملکرد را در بین تمامی رشته در سال 1400 داشته است. تداوم این موضوع در سال‌های اخیر نشان از وجود یک چالش و معضل بنیادین در حوزه بیمه‌گری و سلامت دارد. که می‌بایست تصمیم‌سازان راهکاری اساسی برای آن بیندیشند. دو رشته ثالث و مازاد و کشتی نیز هر یک با نسبت خسارت حدود 85 درصدی در رده‌های بعدی در این زمینه جای دارند. در سوی مقابل رشته‌های کوچک و نوپایی همچون نفت و انرژی، پول و اعتبار و باربری نسبت‌های خسارت زیر 10 درصدی را به ثبت رسانده‌اند. این موضوع نشان‌دهندة آن است که این رشته‌ها پتانسیل زیادی برای رشد دارند و شرکت‌های بیمه‌ای و فراتر از آنها کل صنعت بیمه باید اهتمام بیشتری برای گسترش بیمه در این رشته‌ها انجام دهد.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟