شرایط دریافت بیمه غرامت بیماری اعلام شد

صندوق تامین اجتماعی ضوابط مربوط به دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شدگان این صندوق را اعلام کرد.

به گزارش ریسک نیوز، آن دسته از بیمه‌شدگان واجد شرایط صندوق تامین اجتماعی که به دلیل بیماری و به صورت موقت توانایی انجام کار را نداشته و از دریافت مزد و حقوق در ایام بیماری محروم می‌شوند، می‌توانند غرامت دستمزد ایام بیماری خود را از این صندوق دریافت کنند.

بر این اساس، بیمه‌شدگانی که گواهی استراحت پزشکی آنان به تایید مراجع پزشکی صندوق تامین اجتماعی رسیده باشد و کارفرما نیز گواهی کند، در تاریخ اعلام بیماری، بیمه‌شده مشغول به کار (یا در مرخصی استحقاقی) بوده یا نیز در مدت بیماری مشغول به کار نبوده و مزد و حقوق دریافت نکرده، می‌توانند حقوق ایام بیماری را از تامین اجتماعی دریافت کنند.

غرامت دستمزد ایام بیماری در مواردی که استراحت بیمار به دلیل هر نوع حادثه یا به دلیل بیماری حرفه‌ای باشد، یا بیمه‌شده بخشی از طول دوره استراحت (یا تمام آن) را در بیمارستان بستری باشد، همچنین در صورتی که استراحت بیمار ناشی از عوارض جانبازی باشد، از اولین روز شروع استراحت پزشکی پرداخت می‌شود و در سایر موارد نیز غرامت دستمزد ایام بیماری از روز چهارم استراحت پزشکی پرداخت می‌شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  +  85  =  86