بررسی کفایت سرمایه شرکت های بیمه

سرپرست معاونت نظارت بیمه مرکزی اعلام کرد: فعالیت شرکت های بیمه ای در صورت وجود شرایط نامناسب از حیث کفایت سرمایه محدود می شود.

به گزارش ریسک نیوز، مرتضی حسنی عقدا سرپرست معاونت نظارت بیمه مرکزی به موج از بررسی کفایت سرمایه شرکت های بیمه ای خبر داد.

وی ضمن بیان اینکه، توانگری مالی شرکت های بیمه ای از برنامه های اصلی بیمه مرکزی است، اظهار داشت: کفایت سرمایه شرکت های بیمه ای تحت نظارت بیمه مرکزی است و سرمایه مورد انتظار شرکتها با سرمایه موجودی آنها مورد مطابقت قرار می گیرد.

وی افزود: اگر در بررسی سرمایه مورد انتظار شرکتها با سرمایه موجودی آنها به این جمع بندی برسیم که شرکت بیمه ای شرایط نامناسبی از این حیث دارد، براساس آیین نامه انتظاراتی راهکارهای خود را اعمال می کنیم.

سرپرست معاونت نظارت بیمه مرکزی در خصوص مجازات های پیش بینی شده برای شرکت های بیمه ای که وضعیت نامناسبی از حیث کفایت سرمایه دارند، اظهار داشت: ممکن است برای شرکتی محدودیت فعالیت ایجاد شود تا شرایط خود را تطبیق دهد، ممکن است شرکت دیگری نیاز به اصلاح ساختار داشته باشد و برنامه های خود را در این زمینه ارائه دهد.
عقدا در مورد شرکت هایی که در وضعیت بحرانی از حیث کفایت سرمایه قرار دارند نیز گفت: بیمه مرکزی قبل از آنکه شرکتی در وضعیت بحرانی قرار گیرد، با انجام اقداماتی مانع تضییع حقوق بیمه شدگان می شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  2  =  3