افزایش سرمایه

افزایش سرمایه

بیمه حافظ افزایش سرمایه می دهد / ماده 141 مشمول بیمه حافظ نمی شود

موضوع ماده 141 قانون تجارت، به دلیل افزایش سرمایه در هفته‌های پیش رو، مشمول بیمه حافظ نمی‌شود و هیچ مرجع حقوقی و قانونی، موضوع ماده 141 را برای شرکتی که اقدامات قانونی برای افزایش سرمایه انجام داده‌است؛  لحاظ نمی‌کند.

افزایش سطح توانگری مالی بیمه معلم در 1401

با تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای دومین سال پیاپی ، توانگری مالی بیمه معلم معادل 124درصد در سال 1401 و با افزایش معنادار نسبت به سال 1400 ،بار دیگر در سطح یک قرار گرفت.