بیمه داری نوین،

بیمه داری نوین،

قواره آیین‌نامه 90 بر قامت مدیران بیمه / آزاده محسنی

عدم ضمانت اجرایی این آیین‌نامه بزرگ‌ترین ایرادی است که به آن وارد می‌آید و این سؤال مطرح می‌شود که چرا با وجود خط‌کشی‌های موجود در این آیین‌نامه، نام افرادی بدون سوابق لازم و صرفاً با پیشینۀ سیاسی و در نتیجه زد و بندهای رفاقتی فارغ از ضوابط…

مختصات بازار بیمه / محمود فراهانی

بازار بیمه در سال جاری دارای مختصاتی است که در کنار وجوه اشتراک وجوه افتراق‌های معناداری نیز با سال‌های گذشته دارد.با این فرض که بین بازار بیمه و صنعت بیمه تفاوت وجود دارد به این معنی که بازار بیمه جایی است که خدمات آن عرضه می‌شود و…