فناوری تلماتیک

فناوری تلماتیک

9 برنامه کاربردی تکنولوژی دیجیتال در بیمه عمومی/ از تلماتیک تا بیمه همتا به همتا

در این مقاله 9 برنامه تکنولوژی دیجیتال (9 برنامه کاربردی بیمه عمومی) که ممکن است بیشترین پتانسیل به جهت مختل کردن یا تغییر بیمه عمومی طی ده سال آینده را داشته باشند، اشاره شده است./این بخش به بررسی این موضوع می‌پردازد که چرا این 9 برنامه…

علت تاخیر در اجرای مادة 41 قانون بیمة شخص ثالث چیست؟

در قانون ثالث به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی دولت مکلف است سامانة جامع رانندگی را متعاقب مقررات قانون با مشارکت همة دستگاه‌ها از جمله قوة قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت درمان آموزش پزشکی، سازمان پزشکی قانونی، جمعیت هلال احمر و…

راننده محوری در دنیا چگونه است؟ // تلماتیک در شخص ثالث

فناوری پردازش اطلاعات از راه دور (تلماتیک) می‌تواند به عنوان یک راهبرد به کارگزاران این نوع بیمه کمک کند تا بتوانند با جذب رانندگان کم خطر سهم خود از بازار بیمه را افزایش دهند. دستگاه‌های تلماتیک که روی وسایل نقلیه نصب می‌شوند، می‌توانند…