محمود فراهانی،

محمود فراهانی،

جبهه مشترک بیمه مرکزی و استارتاپ ها در مسیر نوآوری باز/ محمود فراهانی

تردیدی نیست که بیمه مرکزی و استارتاپ ها در یک جبهه قرار دارند اما نه در مقابل شبکه فروش سنتی بلکه در راستای تحقق تحول دیجیتال.اعتماد متقابل کلید حرکت صحیح، موثر و سریع در راستای تحقق اهداف است.برگزاری نشست هایی که به درک متقابل از هم کمک می…

مختصات بازار بیمه / محمود فراهانی

بازار بیمه در سال جاری دارای مختصاتی است که در کنار وجوه اشتراک وجوه افتراق‌های معناداری نیز با سال‌های گذشته دارد.با این فرض که بین بازار بیمه و صنعت بیمه تفاوت وجود دارد به این معنی که بازار بیمه جایی است که خدمات آن عرضه می‌شود و…